Thông tin sản phẩm:
  • Mục đích sử dụng thẻ: Chi tiêu, thanh toán hàng hóa, dịch vụ cho Doanh nghiệp.
  • Số lượng thẻ: 1 thẻ chính và 29 thẻ phụ
  • Thời hạn hạn mức tín dụng thẻ: Tối đa 03 (ba) năm kể từ ngày Khách hàng được cấp HMTD thẻ.
  • Hạng thẻ: Platinum
  • Lãi suất và phí: ưu đãi và cạnh tranh.
  • Loại tiền vay: VND
Đối tượng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa  (có doanh thu năm liền kề ≤ 200 tỷ đồng) có nhu cầu phát hành thẻ tín dụng.

Hồ sơ đăng ký: Hồ sơ phát hành thẻ tín dụng (theo mẫu của ABBANK)