Thông tin sản phẩm:

  • Séc được gửi thẳng tới người thụ hưởng, người thụ hưởng có thể xuất trình séc để thanh toán tại bất kỳ chi nhánh ABBANK nào.
  • ABBANK chủ động liên hệ với tổ chức thanh toán để đảm bảo cập nhật với khách hàng tình trạng của séc trong thời gian sớm nhất.

Đối tượng: Tất cả các đối tượng KH là Doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa có nhu cầu được ABBANK cấp bảo lãnh thanh toán thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình với Cơ quan Hải quan.:

Hồ sơ đăng ký:

  • Bảo lãnh riêng: 
  • Trường hợp đã có TKHQ: Bản sao Tờ khai hải quan đã được đăng ký và Bản sao Thông báo thuế hoặc Chứng từ ghi số thuế phải thu hoặc văn bản khác của CQHQ
  • Trường hợp chưa có TKHQ: Bản sao hợp đồng ngoại, hóa đơn thương mại, vận tải đơn.
  • Bảo lãnh chung: , bản sao Hợp đồng ngoại, hóa đơn thương mại, vận tải đơn, TKHQ đã được đăng ký (nếu có); và Danh sách các lô hàng xuất nhập khẩu do KH lập.
  • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.