Thông tin sản phẩm:
Căn cứ vào đặc điểm của tình hình sản xuất, kinh doanh, năng lực chuyên môn, khả năng tài chính và uy tín của khách hàng, ABBANK và khách hàng thoả thuận áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ của khách hàng đối với bên bảo lãnh trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và ABBANK.
-    Ký quỹ bằng tiền
-    Bảo đảm bằng Sổ tiết kiệm ABBANK
-    Khoanh/ghi nợ tài khoản của khách hàng tại ABBANK
-    Cầm cố/ thế chấp tài sản
-    Bảo lãnh của bên thứ ba
-    Tín chấp
-    Các biện pháp bảo đảm khác theo quy định của pháp luật

Đối tượng:
Đối tượng là các doanh nghiệp có nhu cầu được bảo lãnh và đáp ứng các điều kiện sau:
-   Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
-   Mục đích đề nghị ABBANK bảo lãnh là hợp pháp;
-   Có khả năng tài chính, năng lực chuyên môn nếu cần thiết, để thực hiện nghĩa vụ đề nghị ABBANK bảo lãnh;
-   Trường hợp khách hàng là tổ chức nước ngoài thì ngoài các điều kiện nêu trên phải tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối của Việt Nam;
-   Trường hợp giao dịch bảo lãnh có khả năng phát sinh rủi ro tín dụng cho ABBANK thì ngoài các điều kiện trên, khách hàng phải đáp ứng đủ điều kiện cấp tín dụng theo Quy định của ABBANK.

Hồ sơ đăng ký: Theo quy định hiện hành của ABBANK.