Thông tin sản phẩm:
 • ABBANK ứng trước tiền hàng xuất khẩu cho khách hàng  trong thời gian chờ thanh toán/trả chậm từ đối tác nhập khẩu
 • Loại tiền: VND hoặc ngoại tệ ghi trên BCT theo quy định về quản lý ngoại hối của NHNN
 • Thời hạn chiết khấu: Theo quy định của ABBANK từng thời kỳ
 • Tỷ lệ chiết khấu: Theo giá trị khoản phải thu
 • Lãi suất: Theo quy định ABBANK từng thời kỳ 

Đối tượng: Các doanh nghiệp có giấy đăng ký kinh doanh, có giấy phép thực hiện hoạt động xuất khẩu theo đúng ngành nghề hoạt động. 

Thủ tục
 • Giấy đăng ký mở tài khoản tại ABBANK.
 • Giấy đề nghị chiết khấu BCT xuất khẩu (bản gốc);
 • Giấy yêu cầu thanh toán chứng từ xuất khẩu theo phương thức L/C (bản gốc);
 • Bộ chứng từ giao hàng theo L/C hoặc điện chấp nhận thanh toán của ngân hàng phát hành L/C;
 • Bản gốc L/C, thông báo L/C và các sửa đổi, thông báo sửa đổi (nếu có),
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK