Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực bán lẻ.

Sứ mệnh

Cung cấp các giải pháp tài chính Hiệu quả, Nhanh và Phù hợp với nhu cầu khách hàng

Tôn chỉ hoạt động

  • Phục vụ khách hàng với sản phẩm, dịch vụ an toàn, hiệu quả và linh hoạt
  • Tăng trưởng lợi ích cho cổ đông
  • Hướng đến sự phát triển toàn diện, bền vững của ngân hàng
  • Đầu tư vào yếu tố con người làm nền tảng cho sự phát triển lâu dài

Giá trị cốt lõi

05 giá trị cốt lõi của ABBANK trong hoạt động kinh doanh:

Khách hàng là trọng tâm

  • Am hiểu khách hàng – Nâng cao trải nghiệm hạnh phúc.
  • Phục vụ tận tâm – Giải pháp toàn diện.

Cộng tác cùng phát triển

Tính đồng đội sẽ tạo nên sức mạnh tập thể.

Linh hoạt và thích ứng

Tư duy đổi mới để giải quyết linh hoạt các mối quan hệ và thích ứng với từng biến động.

Nhân sự là tài sản

  • Con người là gốc rễ cho mọi sự phát triển.
  • Năng lực cao, tư duy sáng tạo sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh và thành công bứt phá cho tổ chức.

Kỷ luật để chiến thắng

  • Đặt ra quy tắc cho bản thân để rèn luyện ý chí.
  • Tôn trọng nguyên tắc và mục tiêu chung để cùng nhau thành công.