Thông tin sản phẩm:
  • Khách hàng thực hiện việc nộp Thuế nội địa/ Thuế hải quan 24/7 thông qua website của Tổng cục thuế/ Tổng cục hải quan.
  • Khoản nộp thuế được ghi nhận và chuyển qua Cơ quan thu thuế nội địa, thuế XNK ngay tại thời điểm người nộp thuế trích tiền từ tài khoản của mình tại ABBANK
  • Được chấp nhận thanh toán và xác nhận bằng chữ ký số trên chứng từ nộp thuế điện tử.
Đối tượng:
  • Tất cả doanh nghiệp có nhu cầu nộp thuế xuất nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước.
Hồ sơ đăng ký:
  • Người nộp thuế đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử và thuế hải quan 24/7 trên website của Tổng cục thuế/ Tổng cục hải quan.
  • Điền đủ thông tin vào mẫu 01/ABBANK-NTDT được cung cấp trên website của Tổng cục thuế và mẫu 01/ABBANK-NTDT HQ247 được cung cấp trên website của Tổng cục hải quan.