Thông tin sản phẩm:

  • ABBANK đảm bảo cho khách hàng duy trì số dư tối đa và (hoặc) số dư tối thiểu cần thiết trên các tài khoản tiền gửi thanh toán theo yêu cầu của khách hàng. Khi số dư trên các tài khoản tiền gửi thanh toán này vượt khỏi hạn mức đã định, thì ABBANK sẽ tự động chuyển phần chênh lệch đó về tài khoản cần tập trung vốn. Tài khoản được tập trung vốn là tài khoản sinh lời, có lãi suất hấp dẫn. Các tài khoản tiền gửi thanh toán này được mở tại bất kỳ Chi nhánh/ Phòng giao dịch nào trong hệ thống ABBANK. 
Đối tượng:
  • Đối tượng là doanh nghiệp mở nhiều tài khoản tại ABBANK. Có hệ thống đại lý phân phối, bán hàng rộng khắp hoặc có nhiều đơn vị trực thuộc.
  • Nhóm khách hàng có quan hệ hợp tác kinh doanh mở nhiều tài khoản tại nhiều đơn vị của ABBANK.