Thông tin sản phẩm:

  • Loại tiền: VND hoặc ngoại tệ ghi trên BCT theo quy định về quản lý ngoại hối của NHNN.
  • Thời hạn chiết khấu: Theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.
  • Lãi suất: Theo quy định ABBANK từng thời kỳ.

Đối tượng: Các doanh nghiệp có giấy Đăng ký kinh doanh, thực hiện hoạt động xuất khẩu theo đúng pháp luật.


Hồ sơ đăng ký:

  • Giấy đăng ký mở tài khoản tại ABBANK.
  • Đề nghị chiết khấu (bản gốc).
  • Giấy yêu cầu thanh toán chứng từ xuất khẩu theo phương thức nhờ thu (bản gốc).
  • Hợp đồng ngoại thương hoặc các văn bản tương đương.
  • Hối phiếu đòi nợ (nếu có) và BCT giao hàng theo hợp đồng ngoại thương.
  • Điện chấp nhận thanh toán từ ngân hàng thu hộ/ngân hàng thanh toán (nếu có).
  • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.