Thông tin sản phẩm:

  • Loại tiền: VND, USD, các loại ngoại tệ khác.
  • Số dư tối thiểu: Không quy định.
  • Miễn phí mở tài khoản.
  • Có thể dùng làm tài khoản đảm bảo vay vốn, bão lãnh,…
  • Lãi suất: Biểu lãi suất ban hành theo từng thời kỳ.
  • Phương thức trả lãi: Cuối kỳ, hàng quý, hàng tháng.
Đối tượng: Khách hàng là tổ chức.

Hồ sơ đăng ký: Đăng ký sử dụng nhanh chóng, đơn giản và chính xác.

Mẫu biểu