Thông tin sản phẩm:

  • Loại tiền: VND
  • Mức tiền ký quỹ:
    - Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa: 100.000.000 VND (một trăm triệu đồng)
    - Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đối với khách du lịch vào Việt Nam: 250.000.000 VND (hai trăm năm mươi triệu đồng).
    - Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng).
  • Phương thức trả lãi: Hàng quý và hàng năm.
​​​​​​Đối tượng: Đối tượng là các Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành Quốc tế.

Hồ sơ đăng ký: Ký hết hợp đồng ký quỹ.

Mẫu biểuPhụ lục