Thông tin sản phẩm:
 • Phương thức bảo lãnh:
- Bảo lãnh riêng: là việc ABBANK cam kết bảo lãnh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp số tiền thuế cho một tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
- Bảo lãnh chung: là việc ABBANK cam kết bảo lãnh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp số tiền thuế cho từ hai tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trở lên tại một hoặc nhiều Chi cục hải quan.
 • Trị giá bảo lãnh: 
- Bảo lãnh riêng: toàn bộ/một phần số tiền thuế phải nộp theo TKHQ và số tiền phạt chậm nộp (nếu có).
- Bảo lãnh chung: toàn bộ số tiền thuế phải nộp theo và số tiền phạt chậm nộp (nếu có) của các TKHQ sử dụng Thư bảo lãnh chung.
 • Thời hạn bảo lãnh:
-  Thời hạn bảo lãnh riêng đối với từng TKHQ: tối đa không vượt quá:
+ Hai trăm bảy mươi lăm (275) ngày kể từ ngày đăng ký TKHQ: đối với trường hợp Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.
+ Sáu mươi (60) ngày kể từ ngày đăng ký TKHQ: đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất.
+ Ba mươi (30) ngày kể từ ngày đăng ký TKHQ: đối với Hàng hóa không thuộc hai trường hợp nêu trên.
- Thời hạn bảo lãnh chung: Theo đề nghị của khách hàng và không vượt quá thời hạn hiệu lực của hạn mức bảo lãnh.
 • Tỷ lệ ký quỹ: theo quy định của ABBANK.
 • Tài sản bảo đảm: các loại tài sản bảo đảm được ABBANK chấp nhận.
 • Phí bảo lãnh: theo biểu phí ABBANK ban hành từng thời kỳ.
Đối tượng KH: Doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa có nhu cầu được ABBANK cấp bảo lãnh thanh toán thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình với Cơ quan Hải quan.

Điều kiện KH:
 • Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tối thiểu 365 ngày tính đến ngày đăng ký TKHQ cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu đề nghị ABBANK phát hành bảo lãnh.
 • Trong thời gian 365 ngày trở về trước, kể từ ngày đăng ký TKHQ cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu được Cơ quan Hải quan xác định là:
- Không có trong danh sách đã bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới của Cơ quan Hải quan;
- Không có trong danh sách đã bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế của Cơ quan Hải quan;
- Không quá hai lần bị xử lý về các hành vi vi phạm khác về hải quan (bao gồm cả hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu) với mức phạt tiền vượt thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Không có trong danh sách còn nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt tại thời điểm đăng ký TKHQ.

Hồ sơ đăng ký:
 • Đề nghị phát hành bảo lãnh (theo mẫu ABBANK quy định)
 • Hồ sơ chứng minh nghĩa vụ được bảo lãnh: bản sao Hợp đồng ngoại, hóa đơn thương mại, vận tải đơn, TKHQ đã được đăng ký (nếu có);...
 • Hồ sơ pháp lý;
 • Hồ sơ tài chính;
 • Hồ sơ bảo đảm;
 • Các hồ sơ khác có liên quan (nếu có).