Thông tin sản phẩm
  • Mục đích vay: Tiêu dùng
  • Hình thức cấp thấu chi: Thấu chi có TSBĐ; Thấu chi không có TSBĐ
  • Hạn mức cấp thấu chi: Thấu chi có TSBĐ: tối đa 1 tỷ đồng. Thấu chi không có TSBĐ: tối đa 200 triệu đồng
  • Thời gian cho vay: 12 tháng
  • Phương thức trả nợ: Trả lãi: hàng tháng hoặc cuối kỳ; Gốc thu ngay khi tài khoản có số dư hoặc vào ngày kết thúc thời hạn của hạn mức thấu chi
Đối tượng: Cá nhân là người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên
Hồ sơ đăng ký: Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu ABBANK, CMND, SPHĐV cầm cố