• Thời gian ưu đãi: Đến 31/12/2021 hoặc khi hết hạn mức
  • Hạn mức ưu đãi: 750 tỷ đồng.
  • Đối tượng áp dụng: Là khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn và đáp ứng đủ điều kiện vay vốn.
  • Sản phẩm áp dụng: Vay mua nhà, đất dự án
  • Dự án áp dụng: Các dự án có ký hợp tác với ABBANK và các dự án khác theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.
  • Lãi suất cho vay ưu đãi: Từ 6.8%/năm. (*)
(*) Điều khoản, điều kiện áp dụng.