Đối tượng khách hàng: Khách hàng Doanh nghiệp có đủ điều kiện cấp tín dụng tại ABBANK, không có nợ nhóm 2 tại các TCTD trong vòng 12 tháng gần nhất
Thời gian ưu đãi: Đến khi hết hạn mức chương trình.
Hạn mức ưu đãi: 2.000.000.000.000 VND (Hai nghìn tỷ đồng)
Lãi suất cho vay (*):
  •  Với các giao dịch có mua bán ngoại tệ, lãi suất tối thiểu từ 5.5%/năm.
  •  Với các giao dịch khác, lãi suất tối thiểu 6%/năm.
(*) Theo điều khoản và điều kiện của chương trình.