•    Đối tượng khách hàng:
-    Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)
-    Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (VIETTEL);
-    Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX);
-    Đối tác chiến lược;
-    Và các Công ty/Đơn vị trực thuộc, Công ty con thuộc các KH nêu trên

•    Thời gian ưu đãi: Đến 30/06/2022 hoặc đến khi hết hạn mức chương trình.
-    Hạn mức ưu đãi: 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng) & 50.000.000 USD (Năm mươi triệu đô la Mỹ).
-    Lãi suất cho vay (*):
 Giải ngân bằng VNĐ: từ 3%/năm;
 Giải ngân bằng USD: từ 1,4%/năm.