Thời gian thực hiện: từ 05/09/2023 đến hết ngày 29/12/2023
(Chương trình ưu đãi sẽ kết thúc khi hết ngân sách chương trình hoặc cho đến khi hết thời gian triển khai ưu đãi tùy điều kiện nào đến trước.)
Đối tượng áp dụng: Khách hàng được định danh là Khách hàng Ưu tiên của ABBANK tại thời điểm nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (gọi chung là “Khách hàng”)
Sản phẩm áp dụng: các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (DLVN) phân phối qua ABBANK
Điều kiện áp dụng:
  • Khách hàng là:
    • Bên mua bảo hiểm nhân thọ có Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) được nộp và phát hành trong thời gian thực hiện
    • Là chủ thẻ của ít nhất 01 thẻ tín dụng do ABBANK phát hành đang hoạt động (active) tại ngày nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
    • Trong thời gian thực hiện, có giao dịch thanh toán phí bảo hiểm cho HĐBH của DLVN bằng thẻ tín dụng của Khách hàng mở tại ABBANK sẽ được hoàn tiền cho HĐBH nêu trên như sau: Giá trị hoàn tiền/HĐBH = IPCB * Tỉ lệ hoàn tiền

Một Khách hàng có thể được hoàn tiền theo nhiều Hợp đồng bảo hiểm và không giới hạn số tiền được hoàn lại.
Thông tin chi tiết chương trình: xem tại đây