1. Tên chương trình: Đồng hành bảo vệ, Vun đắp tương lai - Chương trình hoàn tiền dành cho Khách hàng đóng phí bảo hiểm tái tục năm 2

2. Thời gian áp dụng: Từ 08/04/2024 hết ngày 31/12/2024.
(Chương trình ưu đãi sẽ kết thúc khi hết ngân sách chương trình hoặc cho đến khi hết thời gian triển khai ưu đãi tùy điều kiện nào đến trước.)

3. Đối tượng áp dụng: Khách hàng đóng phí bảo hiểm tái tục năm 2 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (DLVN) (gọi chung là “Khách hàng”).

4. Sản phẩm áp dụng: các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH BHNT Dai-ichi Việt Nam được phân phối qua ABBANK.

5. Điều kiện áp dụng(*):
- Khách hàng là Bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm tái tục năm 2 thành công trong thời gian khuyến mại của chương trình, đồng thời hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực tại ngày chốt dữ liệu.
- Khách hàng sẽ được hoàn tiền trên phí bảo hiểm năm 2 đóng thành công, cụ thể:
Điều kiện về thời gian đóng phí tái tục Tỷ lệ hoàn tiền
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí 3%
Sau 30 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí và không vượt quá 60 ngày gia hạn 1,5%
(*) Điều kiện điều khoản áp dụng

6. Thông tin chi tiết: xem tại đây
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, xin vui lòng liên hệ Hotline 18001159