icon
Khối / Ban
Khối Quản lý rủi ro en
icon
Lĩnh vực
Ngân hàng
icon
Địa điểm
Hà Nội
icon
Loại hình công việc
Toàn thời gian
icon
Thời hạn ứng tuyển
03/09/2023
icon
Số lượng cần tuyển
1
icon
Mô tả công việc
1. Công tác lập kế hoạch, xây dựng chính sách, quy trình, quy chế:
- Triển khai xây dựng và phát triển hệ thống chính sách, quy định, quy trình liên quan quản lý rủi ro tín dụng phù hợp và hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu an toàn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
- Tham mưu cho Ban Điều Hành trong công tác xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh đối với các hoạt động chịu rủi ro tín dụng.
2. Xây dựng, quản lý và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ:
- Triển khai xây dựng các hạn mức/giới hạn về rủi ro tín dụng trình ERC và RMC phê duyệt trong từng kỳ hoặc đột xuất.
- Triển khai xây dựng và cập nhật chính sách, quy trình, quy định, hạn mức theo khẩu vị rủi ro và khung QLRR của ABBANK.
- Triển khai xây dựng và phát triển các công cụ và ứng dụng các công cụ, mô hình nhận diện, đo lường, giảm thiểu, kiểm sóat và giám sát các rủi ro trong hệ thống.
- Triển khai phân tích thị trường và giám sát, cảnh báo sự tuân thủ các chính sách, quy định, hạn mức liên quan đến rủi ro tín dụng.
- Đảm bảo quản lý/theo dõi vào báo cáo cấp có thẩm quyền và các bên liên quan các hoạt động liên quan đến rủi ro tín dụng.
Đảm bảo định kỳ rà soát các chính sách quy định quản lý rủi ro tín dụng nhằm điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hoạt động của ABBANK và quy định của NHNN.
- Triển khai đánh giá tác động của các văn bản mới đến các hoat động kinh doanh chịu rủi ro tín dụng của ABBANK.
- Phối hợp với các Khối/Phòng/Ban liên quan trong việc góp ý, xây dựng hoặc điều chỉnh chiến lược, chính sách, quy chế, quy trình, hướng dẫn liên quan đến các hoạt động tín dụng.
- Triển khai hỗ trợ các dự án có liên quan đến rủi ro tín dụng do đơn vị khác triển khai.
- Tham gia các cuộc họp ERC, RMC về các vấn đề liên quan đến rủi ro tín dụng.
3. Quản lý con người
4. Xây dựng kế hoạch ngân sách và quản lý nhân sách bộ phận
5. Các công việc khác:
- Triển khai báo cáo công việc định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.
- Hỗ trợ các Khối/Phòng/Ban liên quan các vấn đề liên quan đến rủi ro tín dụng.
- Thực hiện các kiến nghị/yêu cầu của NHNN và KTNB theo từng thời kỳ.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

 
icon
Yêu cầu
- Tốt nghiệp Đại học các ngành Xã hội hoặc Kinh tế, có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
- Có kinh nghiệm làm việc ở cùng vị trí tối thiểu 5 năm, ưu tiên trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.
- Am hiểu nghiệp vụ quản lý rủi ro, tín dụng.
- Nắm vững cơ chế, quy chế, quy trình, quy định của Nhà nước, ngành về quản lý rủi ro, quản lý tín dụng.
- Ưu tiên hiểu biết về các mô hình, phần mềm tài chính, định lượng và triển khai áp dụng vào công tác quản lý rủi ro.
- Có kinh nghiệm trong việc triển khai xử lý các tình huống phát sinh trong công tác quản lý rủi ro.
Có khả năng lập kế hoạch và triển khai công việc. Hiểu biết về triển khai dự án liên quan đến quản lý rủi ro là một thế mạnh.
Nộp hồ sơ ứng tuyển công việc này

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Nộp hồ sơ ứng tuyển theo định dạng Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc PDF.
Dung lượng không quá 2 MB và không cài đặt mật khẩu.
Hoặc vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển với tiêu đề & tên file đính kèm: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (Vd: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)