Thông tin sản phẩm:
  • Loại tiền gửi: VND, USD
  • Số tiền tối thiểu: 200.000 VND hoặc 10 USD/ mỗi kỳ.
  • Kỳ hạn: 6 tháng, 9 tháng, 1 – 10 năm, 15 năm và 20 năm.  
  • Định kỳ nộp tiền: hàng 1,2,3,6,9 tháng.
  • Lãi suất: thả nổi theo từng kỳ.
  • Hình thức lĩnh lãi: cuối kỳ.
Đối tượng: Khách hàng cá nhân người Việt Nam