Thông tin sản phẩm:
  • Loại tiền áp dụng: VND.
  • Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND
  • Kỳ hạn áp dụng: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 18, 24, 36 tháng.
  • Phương thức lĩnh lãi: Lĩnh lãi cuối kỳ. Lãi suất tăng dần theo số dư tiền gửi và/hoặc kỳ hạn gửi của KH và cố định suốt kỳ hạn gửi.
Đối tượng: Khách hàng cá nhân người Việt Nam

Quy định niêm yết về tiền gửi tiết kiệm cá nhân vui lòng xem tại đây