Lãi suất "Tiết kiệm bậc thang" được mở tại quầy giao dịch và mở trên dịch vụ Tiền gửi Online – Esaving áp dụng từ ngày 23/09/2023

Kỳ hạn Lãi suất tiết kiệm bậc thang – lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Từ 1 triệu đồng đến dưới
100 triệu đồng
Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng Từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng Từ 3 tỷ đồng
trở lên
1 tháng 3.45% 3.45% 3.45% 3.50% 3.55%
2 tháng 3.55% 3.55% 3.55% 3.60% 3.65%
3 tháng 3.65% 3.65% 3.65% 3.70% 3.75%
5 tháng 3.65% 3.65% 3.65% 3.70% 3.75%
6 tháng 4.60% 4.60% 4.60% 4.65% 4.70%
7 tháng 4.90% 4.90% 4.90% 4.95% 5.00%
9 tháng 4.60% 4.60% 4.60% 4.65% 4.70%
10 tháng 4.60% 4.60% 4.60% 4.65% 4.70%
12 tháng 4.40% 4.40% 4.40% 4.45% 4.50%
18 tháng 4.10% 4.10% 4.10% 4.15% 4.20%
24 tháng 4.10% 4.10% 4.10% 4.15% 4.20%
36 tháng 4.10% 4.10% 4.10% 4.15% 4.20%