Lãi suất áp dụng từ ngày 23/09/2023
Tiền gửi có kỳ hạn (Hợp đồng tiền gửi) VND: lĩnh lãi cuối kỳ, lĩnh lãi hàng tháng, lĩnh lãi hàng quý mở tại quầy giao dịch và mở trên dịch vụ Tiền gửi Online - Esaving cụ thể:

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ
 (%/năm)
Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)
Tuần 1 0.50%
2 0.50%
3 0.50%
Tháng 1 3.45%
2 3.55%   3.54%
3 3.65%   3.64%
6 4.60% 4.57% 4.56%
9 4.60% 4.55% 4.53%
12 4.40% 4.33% 4.31%
13 4.10%   4.02%
15 4.10% 4.02% 4.01%
18 4.10% 4.00% 3.99%
24 4.10% 3.96% 3.95%
36 4.10% 3.89% 3.87%