Thông tin sản phẩm:
  • Loại bảo lãnh: - Bảo lãnh dự thầu - Bảo lãnh thực hiện hợp đồng - Bảo lãnh thanh toán - Bảo lãnh hoàn tiền tạm ứng - Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm - Bảo lãnh nộp thuế - Bảo lãnh nhận hàng - Bảo lãnh ký quỹ thi công công trình hạ tầng kỹ thuật - Bảo lãnh chờ quyết toán - Bảo lãnh vay vốn - Bảo lãnh đối ứng - Các loại bảo lãnh khác
  • Loại tiền: VND, Ngoại tệ.
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, hoặc song ngữ Tiếng Việt + Tiếng Anh.
  • Tỷ lệ ký quỹ và Tài sản bảo đảm: Theo quy định của ABBANK được ban hành trong từng thời kỳ.
  • Phí: Theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.
Đối tượng: Tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.


Hồ sơ đăng ký:
  • Đề nghị phát hành bảo lãnh theo mẫu ABBANK.
  • Các hồ sơ giao dịch làm phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh: hợp đồng giữa khách hàng và bên nhận bảo lãnh, thông báo trúng thầu (nếu có).
  • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.