Thông tin sản phẩm:
  • Loại tiền gửi: VND
  • Số tiền tối thiểu: 500.000 VND.
  • Kỳ hạn: từ 1 tuần đến 60 tháng.  
  • Hình thức lĩnh lãi: Lĩnh lãi cuối kỳ, Lĩnh lãi trước, Lĩnh lãi hàng tháng, Lĩnh lãi hàng quý.
Đối tượng: Khách hàng là cá nhân có đăng ký dịch vụ Online Banking và ABBANKMobile

Quy định niêm yết về tiền gửi tiết kiệm cá nhân vui lòng xem tại đây