Tin tức

Lãi suất cho vay cơ sở dành cho Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Lãi suất cho vay cơ sở dành cho Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đối với khoản vay bằng VND:

Kỳ hạn khoản vay

Kỳ điều chỉnh lãi suất

LSCV cơ sở (%/năm)

Dưới 06 tháng

1 tháng/lần

6.1

2 tháng/lần

6.3

3 tháng/lần

6.9

Từ 06 tháng đến dưới 12 tháng

1 tháng/lần

6.1

2 tháng/lần

6.3

3 tháng/lần

7.2

12 tháng

1 tháng/lần

6.3

2 tháng/lần

6.5

3 tháng/lần

8.1

Trên 12 đến 24 tháng

1 tháng/lần

6.8

2 tháng/lần

7.0

3 tháng/lần

8.1

Trên 24 đến 36 tháng

1 tháng/lần

7.0

2 tháng/lần

7.2

3 tháng/lần

8.1

Trên 36 tháng

1 tháng/lần

7.3

2 tháng/lần

7.5

3 tháng/lần

8.1

Đối với khoản vay bằng ngoại tệ (USD/EUR):

Kỳ hạn khoản vay

Kỳ điều chỉnh lãi suất

LSCV cơ sở (%/năm)

Đến 12 tháng

1 tháng/lần

2.6

2 tháng/lần

2.6

3 tháng/lần

2.6

Trên 12 tháng

1 tháng/lần

3.1

2 tháng/lần

3.1

3 tháng/lần

3.1


Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày : 29/12/2018

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến