Thông tin sản phẩm:
  • Mức cho vay: Căn cứ vào nhu cầu và khả năng trả nợ của khách hàng, lên đến 20 tỷ đồng.
  • Thời hạn vay: Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng, tối đa 120 tháng. Thời hạn rút vốn vay: trong vòng 06 tháng kể từ ngày được phê duyệt.
  • Loại tiền vay: VND, ngoại tệ.
  • Lãi suất vay: Theo quy định của ABBANK ban hành từng thời kỳ.
  • Phương thức vay: Cấp tín dụng hạn mức, cấp tín dụng từng lần.
  • Phương thức trả nợ gốc, lãi:
- Gốc: hàng tháng/hàng quý/cuối kỳ theo từng Khế ước nhận nợ.
- Lãi: hàng tháng trên số dư nợ thực tế tại thời điểm tính lãi.
  • Tài sản đảm bảo:
- TSĐB: chấp nhận đa dạng các loại tài sản (ngoại trừ hàng hóa và quyền đòi nợ).
- Hạn mức tín dụng không có TSBĐ: tối đa 70% hạn mức tín dụng.


Đối tượng:
Doanh nghiệp vừa và nhỏ (có doanh thu năm liền kề ≤ 200 tỷ đồng) có nhu cầu được ABBANK cấp tín dụng để mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đề nghị cấp tín dụng (theo mẫu ABBANK).
  • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.